Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Arbete pågår med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk

Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot intressanta resultat att sammanställa och sprida, så att ny kunskap ska bidra till branschens utveckling och investeringar.

Lista med teknikleverantörer av pannor och pyrolysprocesser lämpliga för tillverkning av biokol på lantbruk/landsbygd (jan 2022)

Driftsatt biokolproduktion med teknik relevant för landsbygdsföretag och lantbruk hösten 2022

Anläggningar som RISE utfört mätningar på:

Pyreg 500 & 1500 kW hos Skånefrö Testad råvara: Bioagropellets

Biomacon 160 kW hos Hjälmsäter Egendom, återförsäljare av Biomacon Testad råvara: Träflis

Biomacon 160 kW hos Vegtech Testad råvara: Träpellets

Biomacon 400 kW hos Nuntorp Gård Testad Råvara: Träflis

Nuntorps panna sedd från mätpunkten
Stoftsond placerad i skorstenen från Biomaconpanna hos Nuntorp

Pyreg och Biomacon är kontinuerliga processer medan två anläggningar med s.k. batchteknik installerats i Södertälje och Skellefteå.

Containterlösning

2022-10-05 invigdes Skanskas anläggning i Skellefteå levererad av Earth Systems i Australien. Char Maker FPP i Skellefteå ska framställa ca 1000 ton biokol per år av restprodukter som stubbar och annat virke. 4 korgar med biomassa förtorkas först i ena containern för att sedan flyttas över och pyrolyseras i den andra. Planer på effektivisering och utveckling ingår i Skanskas koncept. Mer info o film, se Biokol av avfall | skanska.se

En i princip likadan anläggning från Earth Systems finns också hos Telge Återvinning i Södertälje, se Biokol (telge.se)

ELMIA Lantbruksmässa 19-21 oktober 2022 i Jönköping

Projektgruppen deltog vid Elmia Lantbruk för att möta intresserade och informera om biokolutvecklingen hos svenska lantbruk. En sammanfattning av projektet och dess resultat per oktober 2022 presenterades:

Kunskap och andra forsknings- och utvecklingsprojekt om biokolets olika användningsområden relevanta för lantbruket

Projekt Rest till Bäst (steg 2) Sammanfattande slutrapport & Biokolhandboken för användare

Jordbruksverket Biokol i ekologisk odling

Greppa Näringen Finsk kolguide och kolskola & Blandade nyheter och artiklar om biokol i jordbruket

Biokol i djurfoder

Det finns både gammal tradition och ny forskning om olika nyttor med att använda biokol som tillsats i djurfoder. Enligt Jordbruksverket 2020-03-24 Kjell Weidemar om biokol i djurfoder: Biokolprodukter som ska säljas för användning i djurfoder måste märkas/kallas Vegetabiliskt kol eller Träkol, då dessa två benämningar är godkända och finns i EU’s lista. Sveriges och EU:s författningar om foder

EU Kommissionens förordning om förteckning av foderråvaror 68/2013 Se sid 52 -> 7.13.1 Vegetabiliskt kol; [träkol] Produkt som erhålls genom förkolning av vegetabiliskt material.

The use of biochar in animal feeding https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/pdf/peerj-07-7373.pdf

Ekologiska Lantbrukarna Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Hushållningssällskapet

Kolsänksrätter med biokol

Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

Miljönyttomodell Kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka

Från biokol till hamburgare

Biokols stabilitet Kolinlagring att räkna med

Förstudie biokolproduktion hos Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

KTH Kungliga Tekniska högskolan Biokolprojekt

Umeå Universitet Från avfall till resurs: hur bättre förståelse av bindningsmekanismer av essentiella spårämnen i biokol kan förbättra biogasproduktion

Certifiering och biokolkvalitet

Sigill Kvalitetssystem AB: Riktlinjer biokolsproduktion

EBC-European Biochar Certification

Marknadsutveckling

2021 Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Rapport 2018:14 Marknaden för biokol i Sverige

Utsläppsrätter, kolkrediter, kolsänksrätter, Carbon Removal

En marknad för försäljning av klimatkompensationsåtgärder är under utveckling. Tanken är att företag ska köpa utsläppsrätter för att kunna klassa sig som klimatneutrala. Metoder för att bli klimatneutral handlar om Removal och Avoidance, dvs fånga in eller undvika utsläpp av CO2 i atmosfären. Produktion och rätt användning av biokol är ett bra sätt att ta bort CO2 från atmosfären. Företag som arbetar med denna handel är:

Puro

C-sink via EBC

HS Sjuhärad håller på att ta fram ytterligare en beräkningsmodell för utsläppsrätter

Branschorganisationer och nätverkande om biokol

Branschföreningen Biokol Sverige

Nordic Biochar

Ithaka Institute

International Biochar Initiative


Pilotprojektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram