Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Under perioden 2020 till mars 2023 har arbete utförts med att kartlägga pyrolysteknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande av biokol, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk

Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, har resultat, erfarenheter och kunskaper samlats i en rapport för spridning och bidrag till branschens utveckling och lönsamhet.

Projektgruppen tackar alla medverkande och ser fram emot fortsatt utveckling och nya samarbeten!

Teknikleverantörer med pannor/pyrolysprocesser för tillverkning av biokol, vissa i kombination med energi och el (mars 2023)

Driftsatt biokolproduktion med teknik relevant för landsbygdsföretag och lantbruk

Anläggningar som RISE utfört mätningar på:

Pyreg 500 & 1500 kW hos Skånefrö Testad råvara: Bioagropellets

Biomacon 160 kW hos Hjälmsäter Egendom, återförsäljare av Biomacon Testad råvara: Träflis

Biomacon 160 kW hos Vegtech Testad råvara: Träpellets

Biomacon 400 kW hos Nuntorp Gård Testad Råvara: Träflis

Veto 220 kW (160 kW brännhuvud) hos Fräkentorp

Produktionen av biokol i Pyreg, Biomacon och Veto är kontinuerliga processer medan två anläggningar som laddas ”satsvis” har installerats i Södertälje och Skellefteå.

Containterlösning från Earth Systems i Australien

Våren 2021 installerade Telge Återvinning i Södertälje Sveriges första CharMaker MPP från Australien.

De omvandlar ca 2000 ton ris, kvistar, grenar och julgranar till 300 ton biokol årligen. Biokol (telge.se)

De samlade erfarenheterna från etableringsprocessen har sammanställts här:

2022-10-05 invigdes Skanskas anläggning i Skellefteå levererad av Earth Systems i Australien. Char Maker FPP i Skellefteå ska framställa ca 1000 ton biokol per år av restprodukter som stubbar och annat virke. 4 korgar med biomassa förtorkas först i ena containern för att sedan flyttas över och pyrolyseras i den andra. Planer på effektivisering och utveckling ingår i Skanskas koncept. Mer info o film, se Biokol av avfall | skanska.se

Biokolproduktion i befintliga värmeverk och fjärrvärmeanläggningar Även större panncentraler och värmeanläggningar investerar nu för att producera biokol, vissa genom justeringar och ombyggnationer i befintlig panna. Denna volym biokol kan också bli tillgänglig på marknaden och för jordbruket.

Installerad eller planerad biokolproduktion (mars 2023)

Borgans Bioenergi AB Biokolpanna i Melleruds fjärrvärmenät   

Bussme Energy  Svedala fjärrvärme och Munka-Ljungby biovärme

E.ON Energiinfrastruktur AB Biokolsproduktion i Malmö

EON Pelletspanna i Bålsta

Getinge Biovärme AB Halmstad

Kävlinge Fjärrvärme (Bussme) Löddeköpinge

Kävlinge Fjärrvärme (Bussme) Kävlinge

Nevel AB Kramfors

Renova Miljö AB Tagene Göteborg

Solör Bioenergi f.d. Lantmännens pannor i Motala och Skurup 

VafabMiljö Kommunalförbund Produktionsanläggning för biokol vid Gryta avfallsanläggning

ELMIA Lantbruksmässa 19-21 oktober 2022 i Jönköping

Projektgruppen deltog vid Elmia Lantbruk för att möta intresserade och informera om biokolutvecklingen hos svenska lantbruk. En sammanfattning av projektet och dess resultat per oktober 2022 presenterades:

Kunskap och andra forsknings- och utvecklingsprojekt om biokolets olika användningsområden relevanta för lantbruket

Projekt Rest till Bäst (steg 2) Sammanfattande slutrapport & Biokolhandboken för användare

Roskilde University (Danmark) Introduction to Production and Use of Biochar 2022 -working towards a more circular and bio-based Danish economy

Jordbruksverket Biokol i ekologisk odling

Greppa Näringen Finsk kolguide och kolskola & Blandade nyheter och artiklar om biokol i jordbruket

Biokol i djurfoder

Det finns både gammal tradition och ny forskning om olika nyttor med att använda biokol som tillsats i djurfoder. Enligt Jordbruksverket 2020-03-24 Kjell Weidemar om biokol i djurfoder: Biokolprodukter som ska säljas för användning i djurfoder måste märkas/kallas Vegetabiliskt kol eller Träkol, då dessa två benämningar är godkända och finns i EU’s lista. Sveriges och EU:s författningar om foder

EU Kommissionens förordning om förteckning av foderråvaror 68/2013 Se sid 52 -> 7.13.1 Vegetabiliskt kol; [träkol] Produkt som erhålls genom förkolning av vegetabiliskt material.

The use of biochar in animal feeding https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/pdf/peerj-07-7373.pdf

Ekologiska Lantbrukarna Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Hushållningssällskapet

Kolsänksrätter med biokol

Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

Miljönyttomodell Kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka

Från biokol till hamburgare

Biokols stabilitet Kolinlagring att räkna med

Förstudie biokolproduktion hos Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Biokol i svenskt jordbruk – pyrolys av halm som ett första steg mot netto-noll

Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor

Fosforutlakning från organogena jordar kan motverkas med biokol

KTH Kungliga Tekniska högskolan Biokolprojekt

Umeå Universitet Från avfall till resurs: hur bättre förståelse av bindningsmekanismer av essentiella spårämnen i biokol kan förbättra biogasproduktion

Certifiering och biokolkvalitet

Sigill Kvalitetssystem AB: Riktlinjer biokolsproduktion

EBC-European Biochar Certification

Producenter med EBC-certifierat biokol

Marknadsutveckling

2021 Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Rapport 2018:14 Marknaden för biokol i Sverige

Utsläppsrätter, kolkrediter, kolsänksrätter, Carbon Removal

En marknad för försäljning av klimatkompensationsåtgärder är under utveckling. Tanken är att företag ska köpa utsläppsrätter för att kunna klassa sig som klimatneutrala. Metoder för att bli klimatneutral handlar om Removal och Avoidance, dvs fånga in eller undvika utsläpp av CO2 i atmosfären. Produktion och rätt användning av biokol är ett bra sätt att ta bort CO2 från atmosfären. Företag som arbetar med denna handel är:

Puro Earth

C-sink via EBC -> Carbonfuture.earth

HS Sjuhärad håller på att ta fram ytterligare en beräkningsmodell för utsläppsrätter

Branschorganisationer och nätverkande om biokol

Branschföreningen Biokol Sverige

Nordic Biochar

Ithaka Institute

International Biochar Initiative


Pilotprojektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram